Предварителни обявления
Няма актулни обявления
* * *
Открити процедури по ЗОП
Изработване на Работен инвестиционен проект по смисъла на чл. 139, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за преустройство на хотел „Странноприемница“ при ЕМО „Етър“ Габрово с изработване на проектите, във всички техни части, етапи и фази, до степен на завършеност за издаване на разрешително за строеж и готовност за възлагане за изпълнение на СМР.

13 юни 2018 г.

Документация:
1. Решение за откриване на процедура.
2. Покана за участие.
3. Документация за участие в конкурса:
3.1. Приложения 1, 3-9
3.2. Приложение 2 EEDOP
4. Задание:
4.1. Задание
4.2. Препоръки към задание
4.3. Препоръки от жури
5. Договор-проект
6. Решение
7. Доклад и протокол от работата на комисията
8. Сключен договор

Архив на документацията (ZIP, 33.1 MB)
* * *
Публични покани
Обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ЕМО „Етър“ – Габрово и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от 1 януари 2019 г. до 1 януари 2020 г. на обект Комплекс „Странноприемница“ включващ хотел „Странноприемница“, паркинг към хотела, дневен бар, ресторант „Странноприемница“, механа „Странноприемница“, Музейна част и паркинг към него (южен вход) – Габрово, бул. „Ген. Дерожински“ 144; Училище „Йосиф Соколски“ и Керамична работилница – Габрово, ул. „Светлина“ 13.

Срок:
23 – 30 ноември 2018 г.
Срокът е удължен до 7 декември 2018 г.

Документация:
1. Информация за публикувана обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
3. Проект на договор
4. Документи за участие
5. Указания и критерии за оценка
6. Техническа спецификация
7. Заповед за удължаване на срока за приемане на оферти по процедурата
8. Информация за удължаване на срока за приемане на оферти по процедурата
9. Заповед за назначаване на комисия
10. Протокол
11. Сключен договор
12. Плащания по договор

Архив на документацията (ZIP, 20.5 MB)
* * *
Архив
Предстои актуализиране на съдържанието.
* * *