Конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща КОВАШКА РАБОТИЛНИЦА в РЕМО „Етър“ – Габрово
Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово обявява конкурс за отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, представляваща КОВАШКА РАБОТИЛНИЦА в РЕМО „Етър" – Габрово, съгласно заповед № 54 / 17.05.2022 г.на Директора на РЕМО „Етър“.

Конкурсът ще се проведе в Ковашка работилница при РЕМО „Етър" – Габрово.

Конкурсната документация се закупува от 23.05.2022 г. до 16:00 часа на 06.06.2022 г. в сградата на хотел „Цветина" – гр. Габрово, ул. Светлина № 11, стая № 6;

Цената на документите за участие в конкурса – 48.00 лв. (с включен ДДС), се заплаща по сметка на РЕМО „Етър" IBAN: BG34STSA93003110025700, BIC STSABGSF при „Банка ДСК" ЕАД – ФЦ – Габрово.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа, до крайният срок за закупуване на документи.

За допълнителна информация – телефон: 0884298005.
Конкурси за отдаване под наем на 15 работилници в РЕМО „Етър“ – Габрово
Регионален етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово обявява конкурси за отдаване под наем на обособени части от имот – публична общинска собственост, представляващи 15 работилници в РЕМО „Етър“ – Габрово, съгласно заповед №83/22.10.2019 г. на Директора на РЕМО „Етър“.

Конкурсите ще се проведат в Лоби бара на хотел „Странноприемница“ при РЕМО „Етър“
Конкурсната документация се закупува от 24.10.2019 г. до 16:00 часа на 06.11.2019 г.
Цената на документите за участие в конкурса – 48.00 лв. /с включен ДДС/, се заплаща по сметка на РЕМО „Етър" IBAN: BG34STSA93003110025700, BIC STSABGSF при „Банка ДСК“ ЕАД – ФЦ – Габрово.

Оглед на обектите може да се извършва всеки работен ден от 9:00 до 15:00 часа, до крайният срок за закупуване на документи.

За допълнителна информация – телефон: +359 66 / 810 570
Открити процедури по ЗОП
Изработване на Работен инвестиционен проект по смисъла на чл. 139, ал. 1, т. 3 от ЗУТ за преустройство на хотел „Странноприемница“ при ЕМО „Етър“ Габрово с изработване на проектите, във всички техни части, етапи и фази, до степен на завършеност за издаване на разрешително за строеж и готовност за възлагане за изпълнение на СМР.

13 юни 2018 г.

Документация:
1. Решение за откриване на процедура.
2. Покана за участие.
3. Документация за участие в конкурса:
3.1. Приложения 1, 3-9
3.2. Приложение 2 EEDOP
4. Задание:
4.1. Задание
4.2. Препоръки към задание
4.3. Препоръки от жури
5. Договор-проект
6. Решение
7. Доклад и протокол от работата на комисията
8. Сключен договор

Архив на документацията (ZIP, 33.1 MB)
* * *
Публични покани
Обществена поръчка с предмет: Доставка на нетна активна електрическа енергия по свободно договорени цени за нуждите на ЕМО „Етър“ – Габрово и избор на координатор на балансираща група с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 12 (дванадесет) календарни месеца, считано от 1 януари 2019 г. до 1 януари 2020 г. на обект Комплекс „Странноприемница“ включващ хотел „Странноприемница“, паркинг към хотела, дневен бар, ресторант „Странноприемница“, механа „Странноприемница“, Музейна част и паркинг към него (южен вход) – Габрово, бул. „Ген. Дерожински“ 144; Училище „Йосиф Соколски“ и Керамична работилница – Габрово, ул. „Светлина“ 13.

Срок:
23 – 30 ноември 2018 г.
Срокът е удължен до 7 декември 2018 г.

Документация:
1. Информация за публикувана обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
2. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
3. Проект на договор
4. Документи за участие
5. Указания и критерии за оценка
6. Техническа спецификация
7. Заповед за удължаване на срока за приемане на оферти по процедурата
8. Информация за удължаване на срока за приемане на оферти по процедурата
9. Заповед за назначаване на комисия
10. Протокол
11. Сключен договор
12. Плащания по договор

Архив на документацията (ZIP, 20.5 MB)
* * *
Архив
Предстои актуализиране на съдържанието.
* * *