Отдели и Екип

Попаднеш ли в музея, можеш да надникнеш в един различен свят—очарователен и примамващо автентичен—това е светът на възрожденските българи. Тук миналото е пренесено през времето и пространството, за да бъде споделено с поколенията и преживяно от посетителите.

Основен екип · Специализирани отдели · Работа с публики · Финанси и счетоводство · Администрация и техническа служба · Спомагателни звена
Екипът на Етнографски музей на открито „Етър“
септември 2018 г.
Основен екип
проф. д-р Светла Димитрова
Директор на Етнографски музей на открито „Етър“
[email protected], 066 801-830
Ваня Донева-Ценкова
Главен уредник
[email protected]
066 810-564, 088 434-54-32
Евгения Ангелова
Главен счетоводител
[email protected]
066 801-840, 088 894-32-72
Светлозар Тодоров
Работа с публики
[email protected]
066 810-560; 088-586-59-66
Тихомир Църов
Връзки с обществеността
[email protected]
088 356-95-86
* * *
Специализирани отдели
Отдел „Занаяти“ е създаден през 1972 година. С различна продължителност в него работят уредниците Анна Станчева, Пенка Колева и Росица Бинева.
Отделът проучва и съхранява занаятчийски инструменти, технологии и изделия от края на ХІХ до средата на ХХ в., показващи развитието на отделните занаяти от Старопланинския регион. Интерес представляват колекциите от изделия на местните занаятчии—дървостругари, ножари, ковачи, куюмджии. Под ръководството на отдела работят майстори мутафчии и гайтанджия, които работят и правят демонстрации на традиционни за съответния занаят изделия. В отдел „Заняти“ се съхраняват близо 6000 фондови единици (към 2017 година), разпределени в основен и научно спомагателен фонд.

Отдел „Духовна култура“ е създаден през 1974 година. С различна продължителност в него работят доц. д-р Ангел Гоев, д-р Илия Вълев и Павлина Дамянова. Отделът събира и проучва нематериалното културно наследство. Разполага с богата колекция от народни музикални инструменти. Ценни експонати са църковната утвар, както и различен обреден реквизит. Интересна е богатата колекция от „Обредни хлябове“ (гипсови отливки). Съществена част от фонда е библиотеката на адвоката Никола Сокеров.
Във фонда на отдел „Духовна култура“ се съхраняват над 3200 фондови единици, разпределени в основен и научно-спомагателен фонд.

Отдел „Бит и домашни занятия“ е създаден през 1972 година. С различна продължителност в него работят Пенка Колева, Величка Илиева и Галя Кръстева. В отдела се събира и проучва бита, традиционното облекло, тъкаческата култура, храната и храненето, битовите дейности и домашните занятия на населението от района на Централна Стара планина от края на XIX век до наши дни. Отделът притежава колекции от автентични костюми и тъкани от различни етнографски области в България—северняшка, добруджанска, шопска, пиринска, тракийска. В него се съхраняват и ценни предмети на бита. Всички те са от периода XIX–XX век. Фондът на отдела наброява над 10 500 фондови единици.

Отдел „Поминък“ е създаден през 1980 година под името „Селско стопанство“. С различна продължителност в него работят Иван Ботев, Иванка Лилова и Георги Георгиев. От 2016 г. отделът е преименуван в „Поминък“.
Отделът събира и проучва традиционно земеделие, скотовъдство и други поминъчни форми в района на Централна Стара планина.
Интерес представляват колекциите от земеделски инвентар—вили, грапи, дикани, плетени изделия. Във фонда на отдел „Поминък“ се съхраняват над 1080 фондови единици в основен и научно-спомагателен фонд.

Отдел „Фондове“ е създаден през 1980 година. В него работят Минка Дачева, Минка Бъчварова, Пенка Добрева, а след 2002 година—Румяна Денчева. От януари 2016 година, като фондохранител е назначена Мария Ковачева.
Фондовете на отделите в музея са обособени по колекции в зависимост от видовете материали. Музеят разполага с няколко фондохранилища в различни сгради. Към 2017 г. основният фонд на музея е 19 241 фондови единици, а научно-спомагателният—5626 фондови единици.

Научната група към музея е създадена през 2015 г. Първите нейни членове са доц. д-р Ангел Гоев и доц. д-р Светла Димитрова.
Росица Бинева
Уредник „Занаяти“
[email protected]
066 810-587, 088 477-21-56
Павлина Дамянова
Уредник „Духовна култура“
[email protected]
066 810-565, 088 860-10-85
Величка Илиева
Уредник „Бит“
[email protected]
066 810-587, 088 429-80-04
Георги Георгиев
Уредник „Поминък“
[email protected]
066 810-565, 088 295-62-21
Румяна Денчева
Уредник „Фондове“
[email protected]
066 810-588, 088 476-99-81
Мариета Илиева
Фондохранител
[email protected]
066 810-588
доц. д-р Светла Димитрова
Ръководител „Научна група“
[email protected]
066 801-830
* * *
Работа с публики
Отделът съществува от 1986 година под наименованието „Културно- масова работа“. През годините в него работят Ваня Миронова, Милка Нанева, Иванка Лилова, Даниела Тинчева, Християна Стефанова, Петя Бонева, Мария Ковачева, Цветомира Кътева, Благовеста Божинова. През 2015 г. е създадена длъжност „Музеен педагог". През 2017 г. на нея работи Любомира Иванова. От 2016 година завеждащ отдел „Работа с публики“ е Виолета Янева, която понастоящем е по майчинство и отделът се ръководи от Светлозар Тодоров.

Отделът информира и популяризира всички събития и дейности на музея. Поддържа контакти с медии, музеи, училища, читалища, туроператори, културни институции в страната и чужбина и др.
Дежурен екскурзовод
066 810-599, 088 840-11-98
Светлозар Тодоров
Координатор
[email protected]
066 810-560, 088 586-59-66
Тихомир Църов
Връзки с обществеността
[email protected]
088 356-95-86
Любомира Иванова
Музеен педагог
[email protected]
066 810-560, 088 477-24-15
Цветомира Кътева
Eкскурзовод с английски език
[email protected]
Дамян Христов
Eкскурзовод с руски език
[email protected]
Даниела Недялкова
Eкскурзовод с английски език
[email protected]
Елена Минковска
Информатор с английски език
[email protected]
Анна Александрова
Информатор с руски език
[email protected]
Натали Иванова
Информатор с английски език
[email protected]
* * *
Финанси и счетоводство
Обособен е като самостоятелен през 1967 г. През годините е оглавяван от Петър Големанов, Марин Денчев, Надежда Тухладжиева, Събчо Събчев, Дешка Пенчева, Евгения Ангелова.

Отделът осъществява и контролира финансово-счетоводната дейност, следи за законосъобразното и целесъобразното разходване на паричните средства и ползване на активите на музея. Осигурява стопанските дейности в музея—таксуване на посетители, продажби на стоки и услуги и др. Организира и извършва годишни инвентаризации в установените срокове, като следи за правилното управление, стопанисване и използване на имуществото на музея. Съставя годишния финансов отчет и годишния баланс на музея.
Евгения Ангелова
Главен счетоводител
[email protected]
066 801-840, 088 894-32-72
Ивелина Цанева
Финансов контрольор
[email protected]
066 810-590, 066 801-840
Кети Маринова
Счетоводител
[email protected]
066 810-590, 088 477-23-97
Виолета Димова
Счетоводител
[email protected]
066 810-564, 066 801-840
Снежана Колева
Домакин
[email protected]
066 810-572, 088 356-92-74
* * *
Администрация и техническа служба
Техническата служба е създаден в края на 60-те години на ХХ век с цел организация и контрол на строителната дейност в музея. С различна продължителност през годините отделът се оглавява от Цоньо Тухладжиев, Вениамин Георгиев, Ангел Куманов, Кольо Минков, Михаил Касъров. Техническата служба извършва цялостната поддръжка на сградния фонд, цветните градинки и тревните площи. В отдела работят различни специалисти—дърводелец, електротехник, специалист по поддръжка на водните съоръжения, градинар, шофьор и др.
Бистра Димова
Деловодство и научен архив
[email protected]
066 810-570, 088 429-80-05
Татяна Маринова
Човешки ресурси
[email protected]
066 810-567, 088 858-93-20
Павел Митков
Организатор работа с клиенти
066 810-571
Владислав Камбуров
Информационни технологии
[email protected]
Михаил Касъров
Техническа служба и поддръжка
088 890-93-75
* * *
Спомагателни звена
Библиотеката на музея съществува от 1973 година. Тя подпомага научно-изследователската и популяризаторската дейност на музейните специалисти, научни работници, студенти и граждани чрез предоставяне на библиотечните фондове и библиографска информация.

Към 2017 година Библиотеката наброява близо 3300 тома. Основното ѝ съдържание е от тематична литература, свързана с профила на институцията. Разполага с най-богатата колекция в България от литература, отнасяща се за музеите на открито. Има изготвен „Правилник за ползване на библиотеката“. По настоящем се обслужва от Павлина Дамянова, уредник отдел „Духовна култура“.

Фотоателието на музея е създадено е през 1977 година. Първият фотограф на музея е Илко Немцов. Фотоателието заснима движими и недвижими културни ценности и събития на територията на музея. За фотограф през 2015 година е назначена Росина Пенчева.

През 2017 година в музея се назначава и грофичен дизайнер, който да подпомага работата по текущите изложби и рекламни материали. От 2017 година за дизайнер на музея е назначен Мирослав Живков.

Реставрационно-консервационното ателие е създадено е през 2016 година. За реставратор е назначен Стефан Стефанов, а за помощник-реставратор Боян Генев.
Павлина Дамянова
Библиотека
[email protected]
066 810-565 088 860-10-85
Росина Пенчева
Фотоателие
[email protected]
Мирослав Живков
Дизайн студио
[email protected]
087 654-70-80
* * *