Проекти

Музей „Етър“ успешно изпълнява много проекти с национално и международно финансиране. В партньорство с различни институти и неправителствени организации той реализира и редица обучителни програми. Уникалността му го превръща в желан домакин на множество международни инициативи.
РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм
Хотел „Страноприемница“
Проект „РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“ е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ (2014-2020); Приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ (№ BG16RFOP001-6.002-0008).

Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-6.002 „Развитие на туристически атракции“

Административен договор № BG16RFOP001-6.002-0008-С01/№ РД-02-37-32 от 18.06.2020 г.

Стойност на проекта: 9 779 150.00 лв., от които:

5 677 277.50 лв. – съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие

1 001 872.50 лв. – национално съфинансиране

3 100 000.00 лв. – кредитен ресурс от финансов инструмент

Продължителност на проекта: 24 месеца (18 юни 2020 г. – 17 юни 2022 г.)

Обща цел

Развитие на туристическата привлекателност на РЕМО „Етър“ и превръщането му в жив музей, предоставящ възможности за несезонен, постоянен културен туризъм. Опазване, консервация и реставрация на обхванатите в музейния комплекс обекти и създаване на условия за ефективно оползотворяване на техните площи. Осигуряване на съвременни условия и оборудване с интерактивни информационни средства за привличане на разнообразна публика, както и хора в неравностойно положение.

Специфични цели

 • повишаване на конкурентоспособността на недвижимата културна ценност с национално значение РЕМО „Етър“ – групов туристически обект, чрез развитието му като туристическа атракция, способна да привлече значителен брой посетители;
 • реализиране на дейности за консервация, реставрация, опазване и преустройство на обхванатите обекти, ефективно оползотворяване на площите за развитие на активен културен туризъм;
 • популяризиране на РЕМО „Етър“ и туристическия продукт чрез маркетингови и рекламни дейности, достигащи до максимално широк кръг потенциални посетители;
 • засилване на стопанската дейност на територията на музея чрез развитие на културна туристическа атракция, привличаща голям брой туристи в региона.

Целеви групи

Български и чуждестранни посетители на културния обект – за подобряване на достъпа им до културен живот и туризъм; персонал на РЕМО „Етър – за придобиване на ключови умения за работа със съвременни технически средства и с разнородна публика.
Дейности

 • Консервация, реставрация и преустройство на къща „Кръстник Колчов Хан“ в многофункционална музейна зала. Обособяване на две основни зони: „отворени публични пространства“ и „мултифункционални зали за изложби и работа с публики“. Изграждане на асансьорна шахта.
 • Консервация, реставрация и преустройство на хотел „Странноприемница“ в база за настаняване с конферентен център и музейна администрация с фондохранилища. Обособяване, обзавеждане и оборудване на административна част, конферентен блок, резидентски център, хотелска част и механа-ресторан.
 • Консервация и реставрация на водни съоръжения и ремонт на компрометирани участъци на каменен зид. Обхванати са съоръженията и техните елементи в 10-те обекта: точило, тепавица, воденица-караджейка, валявица, струг за гаванки, гайтанджийска одая, воденица-долапкиня, струг за бъклици, бичкиджийница и валявица.
 • Изграждане на архитектурно-художествено осветление.
 • Разширяване на експозиционните възможности чрез оползотворяване площите на къщите по чаршията. Пребоядисване, запълване на компрометирани участъци по стени, подмяна на електрическата система, ремонт на покриви и на съществуващи тоалетни. Обособяване на ателиета на вторите етажи в къщите и места за експозиции на първите.
 • Обновяване на оборудване на музейните експозиционни площ.
 • Ремонт на помещение и обновяване на пещи за керамика в грънчарското ателие. Закупуване на 2 малки и 1 голяма пещ за демонстрации и обучения по грънчарство.
 • Преустройство на оранжерия към РЕМО „Етър“. Изграждане на напоителна система. Реконструкция на монолитната част на постройката. Възстановяване на покривната конструкция и остъкляването. Обновяване на ЕЛ и ВиК инсталации.
 • Развитие на туристическата инфраструктура за атракциите на РЕМО „Етър“.
 • Изграждане на Детски обучителен център към РЕМО „Етър“. Изграждане на едноетажна сграда с 3 самостоятелни помещения и пергола на мястото на досегашната преместваема постройка.
 • Изграждане на мобилна сцена с места за публика (стъпаловиден тип), осветление, оборудване, съблекални и санитарни помещения;
 • Уреждане и оборудване на нови експозиционни площи в грънчарската работилница и билкопродавницата. Въвеждане на иновативни и новаторски експозиции чрез използване на виртуална и добавена реалност.
 • Ремонт на училището към РЕМО„Етър“ за превръщането му в база за обучения по реставрация, консервация и опазване на движимото културно наследство. Обособяване на арт-ателиета, лаборатория за консервация и реставрация на дърво, фондохранилище. Преустройство на училищния двор в паркинг, облагородяване на околното пространство; доставка на машини и оборудване.
 • Поставяне на макет, тотеми и информационни табели; изграждане на информационна система. Средствата ще представят детайлизирана и двуезична аудио-визуална информация за комплекса, обектите, маршрутите, експозициите и събитийния календар.
 • Обособяване на паркоместа в РЕМО „Етър“. Изграждане на паркинги за леки автомобили в кв. 15 и кв. 19 по плана на кв. „Етъра“ (терен между левия бряг на р. Янтра и ул. „Ген. Дерожински" от о.т. 95 до о.т. 102), укрепване при необходимост. Участъкът (3 100 м2) включва паркоместа, настилки за пешеходен достъп, зелени площи, парково/улично осветление.
 • Подобряване на достъпа за хора с увреждания до обектите на културното наследство и съпътстващата инфраструктура.
 • Закупуване на 1 микробус: За придвижване на хората в неравностойно положение до обектите от съпътстващата инфраструктура.
 • Закупуване на 2 малки електрически колички: За придвижване на хората в неравностойно положение до експозициите по чаршията.
 • Подпомагане развитието на туристически продукти и пазарна информация.
 • Провеждане на маркетингово проучване и анализ на въздействието.
 • Разработване на маркетингова и рекламна стратегия и програма за туристическия продукт.
 • Създаване на туристически пакети.
 • Подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за интегрирания туристически продукт.
 • Създаване и разпространение на двуезичен рекламен клип.
 • Участия в регионални, национални и международни туристически борси, изложения и панаири, организиране на опознавателни пътувания.
* * *
Ръчно сътворено
Фотографско изследване на визуалния артист Росина Пенчева. В началото на всеки месец, в продължение на половин година, дневникът представя индивидуална фотоистория с текстове за артизани, развили до съвършенство своите умения. Целта на „Ръчно сътворено“ е да провокира публиката да погледне към редките занаяти у нас от нова перспектива, да вдъхнови за развитие и адаптиране към днешния ден. Въпросите, които си поставя проектът, са какви са причините дадени занаяти да изчезват и защо липсва приемственост между поколенията майстори. Търси се отговор кои са начините за съхранение на традиционните занаяти и каква е мотивацията на най-младите артизани. „Ръчно сътворено“ изследва и връзката между занаятите и устойчивия начин на живот, както и тенденцията за завръщането към „хендмейда“.

Дневникът дава отговор колко време отнема да създадеш нещо майсторско с ръцете си и как се краде занаят.

Автор и продуцент на проекта „Ръчно сътворено“ е Росина Пенчева. Партньори са РЕМО „Етър“, фондация „Микеланджело“ и Списание Осем, а финансирането е осъществено по програма „Култура“ 2022 на Община Габрово.
* * *
Майсторе, покажи ни своя занаят
* * *
Нова визуална идентичност на Етнографски музей на открито „Етър“
През 2016 година екипът на музея достига до идеята за създаване на нов сайт. В процеса на разработване на заданието се идентифицира нужда от ново лого и необходимост от установяване на подходяща цветова гама и шрифтове. Ръководството на музей „Етър“ решава да търси цялостно и системно решение, свързано с визуалното идентифициране както на музея, така и на неговите прояви.

През 2017 г. е проведен конкурс за създаване на нова визуална идентичност на РЕМО „Етър“. Неговото организиране и провеждане е поверено на Борил Караиванов. Поканени да участват в конкурса са три от водещите дизайнерски студиа в България: FourPlus, ImageContext и Punkt.
Новата идентичност, според нашия екип, трябва да ни прави лесно разпознаваеми, да подчертава ролята ни на пазител и продължител на традициите, да откроява отделните събития, но да я ясно, че те са дело на музея, да внушава приемственост и модерност.
Из интервю на проф. д-р Светла Димитрова пред studiokomplekt
Победител в конкурса става Красен Кръстев, управител на ImageContext—консултантско студио за визуална комуникация. Красен Кръстев завършва Художествената академия в София, специалност Книга и печатна графика през 1997 г. Следват магистратура по графичен дизайн в Бреда, Холандия (2003) и магистратура по шрифт в Кралската академия на изкуствата в Хага (2004). Преподава графичен дизайн и типография в Американския университет в Дубай, ОАЕ.
Имаме динамично лого, добре подбрана цветова палитра, типография, специален кирилски шрифт. Ще ги прилагаме, за да подчертаем архитектурното разнообразие в музея, уникалността на съоръженията, задвижвани с вода, занаятчийските работилници и музейните артефакти, отделните събития от културния ни календар.
Из интервю на проф. д-р Светла Димитрова пред studiokomplekt
Община Габрово превръща процеса на създаване на нова визуална идентичност на музей „Етър“ в модел, по който да се развива идентичността на населеното място. Инициативата е част от кампанията „Габрово—Творчески град на занаятите и фолклорните изкуства на ЮНЕСКО“ за развитие на града и музея на открито като притегателни международни центрове за култура и изкуства.
* * *
Архитектурен конкурс „Хотел към музей „Етър“
Хотел „Странноприемницата“ е открит през 1981 година и оттогава не е претърпявал сериозни ремонти. Реалността днес изисква някои неговите пространства да се превърнат в многофункционални зали за събития и изложби, а част от хотелските стаи да се обособят като места за резидентски програми.
Архитектурният конкурс „Хотел към музей „Етър“ е част от една цялостна програма за развитие на музея, която ще добави съвременна адекватност към автентичните исторически активи на мястото. Задачата на проектантите—външна обвивка в обхвата на национален паметник на културата и нова функционална програма със съвременно третиране на интериорните пространства.
Арх. Христо Станкушев, член на журито.
Основната цел на конкурса е експертен, прозрачен и мотивиран избор на най-подходящ за мотивите на конкурса идеен архитектурен проект за преустройство на хотел Странноприемница към Регионален етнографски музей на открито „Етър“.
От един неясен придатък, хотелският модул се превръща в смислово важна част от комплекса за да доизгради визията му.
Арх. Делчо Делчев, член на журито
Организацията на конкурса и заданието към него са подготвени от екипа на Urbanistas – платформа за градска култура и проекти. Повече за обхвата на конкурса може да прочетете в сайта на конкурса. Там са качени всички подадени проекти и победителите в конкурса. Класираният на първо място проект получава парична награда на стойност 10 000 лв. и договор за директно възлагане за изработване на технически проект.

Преустройството на хотел „Странноприемница“ дава възможност за подобряване на функционалните връзки в музей „Етър“, оптимизиране на пространствата и допълване с нови функции, които едновременно да обогатят и популяризират работата на музея.
Помагала за малки посетители в музея на открито
Проектът „Помагала за малки посетители в музея на открито“ се реализира в периода ноември 2018 – юли 2019 година с финансовата подкрепа на Министерството на културата (конкурсна сесия на тема „Музеят като образователна среда“). В рамките на проекта е създаден образователен пътеводител за деца от 6 до 13-годишна възраст, който съдържа достъпно описание и илюстриране на всички обекти в музей „Етър“ и интерактивно приложение за наука и забавление. Чрез различни творчески занимания и игри приложението дава възможност на децата да разширят своите познания за периода на Възраждането, новата българска история, традиционните занаяти, календарните празници и обичаи.
Пътеводителят и приложението са насочени към деца от предучилищна възраст, ученици от начален и прогимназиален етап на образование, преподаватели, семейства с деца, желаещи да получат основни познания за музея, потребители на услуги в центрове за работа с деца, авторски колективи на учебници и помагала за предучилищна и основна степен на образование, лица със специални образователни потребности и малцинствени групи.

Като партньори по проекта са привлечени студенти от Национална художествена академия, специалност „Рекламен дизайн“. Те изработват част от илюстрациите в приложението и дизайна на картата игра.
С реализирането на проекта „Помагала за малки посетители в музея на открито“ екипът на музей „Етър“ създава продукт, който допълва и затвърждава учебния материал по предмети, изучавани в основното училище; развива практически умения в учениците чрез включените в приложението конструктивни игри, кръстословици, хартиен модел на възрожденска къща, носии и шевици за апликиране и оцветяване; подпомага дейността на преподаватели по Околен свят, Човекът и обществото, История и цивилизация, Литература, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, Домашен бит и техника, Музика.
* * *